Om Projektet

Emil, Sofie och Emma springer mot framtiden

Det fanns ursprungliga två tankar bakom projektet OnedotZero. Det första var att skapa en plats för de personer som inte passade in i kommunens andra verksamheter men som besatt en stor IT-kunskap och hade hamnat utanför arbetsmarknaden. Det planerades även att projektet skulle övergå i ett fristående socialt företag med deltagarna som ägare.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Det bottnar i Socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med det i baktanken så påbörjades planeringen utav projektet OnedotZero.

Därför skapades projektet OnedotZero för att ge de här personerna en meningsfull sysselsättning och på sikt skapa lönearbete på en anpassad arbetsplats som tar hänsyn till deras behov.

Efter mycket planering drog projektet igång under våren 2016 då projektledare, arbetscoach och kurator anställdes och en lokal började iordningställas.

Under sommaren 2016 anordnades föreläsning om projektet. Efter det kunde intresserade börja skicka in sina ansökningar om att få vara med. Personer som var intresserade att delta togs in för intervju.

I oktober var den första urvalsprocessen färdig och de första deltagarna kunde börja sin praktik på OnedotZero. Redan i december var praktikanterna uppe i tio stycket. Bara ett halvår senare var antalet uppe i 15 praktikanter.

När projektet planerades var det tänkt att det efter tre år skulle bli ett fristående socialt företag där deltagarna skulle stå som delägare, men processen att avskilja projektet från kommunen var svårare än tänkt och projektet övergår istället till att bli en fast verksamhet inom kommunen efter september 2019.